GDPR

S M L O U V A   -   P R O H L Á Š E N Í
(ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Dodatek k VOP)1. Vymezení pojmů


1.1 Tato smlouva - prohlášení GDPR (smlouva a prohlášení o zpracování osobních údajů) doplňuje Všeobecné obchodní podmínky (VOP), které upravují fungování služby Hlídač Firem, která je umístěna a přístupná online na internetové adrese www.hlidacfirem.cz – dále jen „Systém“.
1.2 Systém provozuje společnost StopStav CZ s.r.o. se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, IČ: 03022536, DIČ: CZ03022536 – dále jen „Zpracovatel“.
1.3 Systém mohou využívat právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby registrované v ČR (subjekty, které mají přiděleno IČ) – dále jen „Správce“.
1.4 Registrací a souhlasem s VOP uzavřel Správce se Zpracovatelem smluvní vztah, na jehož základě se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci služby spočívající v monitoringu neplatičů - dlužníků (dále jen „Služby”).
1.5 Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců Správce (dále jen „Osobní údaje“), které bude pro Správce provádět Zpracovatel. 
1.6 S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy


2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování Osobních údajů, které Zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním svých Služeb. 

3. Podmínky zpracování osobních údajů


3.1 Účelem zpracování Osobních údajů je evidence informací o dlužnících Správce, centralizace informací o dlužnících od více Správců ve službách Zpracovatele a následné předání Správci a jeho zaměstnancům ucelenou databázi dlužníků všech Správců, kteří spolupracují se Zpracovatelem v souladu se Smlouvou o užívání systému nebo s obdobnou formou smluvního vztahu a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Správce poskytuje Zpracovateli Osobní údaje svých zákazníků (dlužníků) na základě svého oprávněného zájmu, za účelem upozornění na existenci dluhu ostatní uživatele služeb Zpracovatele a vymožení dlužné částky od zákazníka (dlužníka).
3.3 Osobní údaje zákazníků (dlužníků) Správce budou zpracovány v rozsahu:
  • Jméno, příjmení, titul
  • Identifikační číslo (IČ)
  • Datum splatnosti
  • Dlužná částka po splatnosti
3.4 Osobní údaje zaměstnanců a pracovníků Správce budou zpracovány v rozsahu:
  • Jméno, příjmení, titul
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
3.5 Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.
3.6 Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování a ukládání do centrální databáze, používání a případná likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.
3.7 Zpracovatel zpracovává osobní data dlužníků, které mu poskytl Správce, za účelem jejich evidence ve vlastních databázích dlužníků:
  • Hlídač Firem (www.hlidacfirem.cz)
  • StopStav (www.stopstav.cz)
3.8    Zpracovatel zpracovává osobní data dlužníků, které mu poskytl Správce, za účelem jejich evidence ve smluvních databázích:
  • CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (IČ: 26212242)

3.9    Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb s tím, že ukončením smluvního vztahu (dle podmínek VOP) bez dalšího zaniká i tato Smlouva. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli.

3.10    Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy bude bezplatné, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této Smlouvy. Tím není dotčen nárok Zpracovatele na odměnu za poskytování Služeb ve smyslu podmínek uvedených ve VOP.

4. Povinnosti smluvních stran


4.1 Správce je při plnění této Smlouvy povinen: 
a) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování
b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů (zákazníkům / dlužníkům + zaměstnancům) stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.

 4.2 Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen:
a) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce
b) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení
c) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby
d) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě

4.3 Smluvní strany jsou při plnění této Smlouvy povinny:
a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat
b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu Nařízení
c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu
d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy
e) zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy
f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost

5. Závěrečná ustanovení


5.1 Tato Smlouva a právní poměry z ní vzešlé a s ní související se řídí Nařízením a právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona o zpracování osobních údajů.
5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vzniku smluvního vztahu Správce se Zpracovatelem, tj. registrací Správce k využívání služeb Zpracovatele a potvrzením souhlasu se zněním VOP.
5.3 Tato smlouva je nedílnou součástí smluvního vztahu. Platnost této Smlouvy je po dobu platnosti smluvního vztahu. Ukončením smluvního vztahu je automaticky ukončena i platnost této Smlouvy.
5.4 Změnit znění této smlouvy v průběhu její platnosti může Zpracovatel provést za podmínky, že s ní Správce bude souhlasit. Při změně znění smlouvy má Zpracovatel povinnost o provedené změně Správce informovat. V případě, že Správce se změnou nebude souhlasit, musí o svém nesouhlasu informovat Zpracovatele. Vyslovení nesouhlasu má za následek okamžité ukončení smluvního vztahu ve znění této smlouvy i ve znění VOP. 
5.5 Správce potvrzením této Smlouvy prohlašuje, že si její znění pozorně a pečlivě přečetl, že dobře rozumí jeho obsahu a že ten odpovídá jeho skutečné vůli. 


Ve Vsetíně dne 3.11..2020

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.