Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1    Tyto obchodní podmínky upravují fungování služby Hlídač Firem, která je umístěna a přístupná online na internetové adrese www.hlidacfirem.cz – dále jen „Systém“.

1.2    Systém provozuje společnost StopStav CZ s.r.o. se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, IČ: 03022536, DIČ: CZ03022536. Firma je plátce DPH – dále jen „Provozovatel“.

1.3    Systém mohou využívat právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (subjekty, které mají přiděleno IČ) – dále jen „Klient“.

1.4    Fyzická osoba, která se přihlašuje do systému pod hlavičkou Klienta (firmy) – dále jen „Uživatel“.

1.5    Jeden nebo více Klientem pověřených Uživatelů má za Klienta právo v Systému spravovat data a rozhodovat o rozsahu využívaných služeb – dále jen „Správce“.

1.6    Fyzická osoba, která neprovede registraci do Systému, ale má právo využívat služby Systému, u kterých není nutná registrace – dále jen „Návštěvník“.

1.7    Všeobecné obchodní podmínky služby Hlídač Firem – dále jen „VOP“.

1.8    Fyzická podnikající nebo právnická osoba (subjekt vlastnící IČ), která má v systému evidován záznam v databázi Seznam dlužníků – dále jen „Dlužník“.

2. Závazek provozovatele

2.1    Provozovatel poskytuje Klientovi přistup do Systému pro Uživatele za podmínek uvedených v těchto VOP.

2.2    Provozovatel se zavazuje provozovat, udržovat a vyvíjet Systém tak, aby byl plně funkční a vyhovoval všem požadavkům těchto VOP.

2.3    Provozovatel se zavazuje povolit přístup do systému Uživatelům, kteří splňují požadavky těchto VOP.

2.4    Provozovatel má právo uveřejnit seznam Klientů, kteří aktivně využívají Systém.

3. Závazek Klienta

3.1    Klient se prostřednictvím svých Uživatelů zavazuje používat data získaná ze Systému pouze pro svou vlastní interní potřebu. Klientovi a Uživatelům, kterým Klient za svou společnost umožní přístup do Systému, je zakázáno zveřejnění dat nebo jejich další prodej a distribuce třetím osobám. Ve smyslu tohoto článku je Uživateli povoleno bezúplatně sdělit svému obchodnímu partnerovi informaci, zda jeho firma (IČ) má nebo nemá evidovaný dluh v Systému, případně v jaké výši. Je zakázáno předat svému obchodnímu partnerovi informace o jiném subjektu (jiné IČ) nebo si za informaci týkající se IČ obchodního partnera vzít úplatu v jakékoliv výši.

3.2    Klient odpovídá Provozovateli za případnou škodu, která Provozovateli vznikne v případě, že

 • Správce:Zadá do Systému subjekt (údajného Dlužníka), který vůči Klientovi nemá žádné závazky po splatnosti.
 • Nebude záznamy o svých Dlužnících aktualizovat tak, aby v každém okamžiku byly informace o zadaném dluhu aktuální a pravdivé.
 • Není schopen doložit oprávněnost pohledávky, kterou do systému vložil.
 • Zadá jakákoliv nepravdivá, zavádějící nebo jinak zkreslená data.

4. Výpis služeb

4.1    Systém nabízí služby: 

 • Hlídání kontaktů
 • Vyhledávání v dlužnících
 • Zveřejnění dlužníků
 • Reporty
 • Affiliate program

5. Hlídání kontaktů

5.1    Služba „Hlídání kontaktů“ je k dispozici všem Uživatelům. Omezena je pouze počtem (kapacitou), kterou mají Uživatelé k dispozici v rámci svého tarifu – viz čl. 5.9 těchto VOP.

5.2    Uživatelé Klienta mají možnost vložit do Systému seznam svých obchodních kontaktů za účelem jejich průběžného hlídání ve sledovaných rejstřících.

5.3    Obchodní kontakt je myšleno jakékoliv IČ (=firma), které je registrováno v České republice.

5.4    Vložení IČ pro hlídání se prování v sekci „Hlídací pes“. Vložený kontakt je hlídán od momentu vložení IČ do „Hlídacího psa“, do momentu odstranění IČ z „Hlídacího psa“ nebo do momentu ukončení spolupráce Klienta s Provozovatelem.

5.5    Hlídání probíhá formou emailových zpráv. 

5.6    Pokud Systém při procesu hlídání narazí na nový nebo upravený záznam u sledovaného kontaktu (IČ) v jakémkoliv z hlídaných zdrojů, zašle Uživateli o nalezené změně informační email. Informace je zaslána na emailovou adresu, kterou má uživatel uvedenu ve svém uživatelském účtu a která slouží zároveň jako přihlašovací jméno Uživatele do Systému.

5.7    Seznam rejstříků a zdrojů, ve kterých Systém hlídá vložené IČ, je dostupný na webových stránkách HlidacFirem.cz v sekci „Zdroje dat“. 

5.8    Každý Uživatel v rámci Klienta si tvoří svůj vlastní seznam hlídaných kontaktů (IČ). Tzn. že každý Uživatel může mít hlídané jiné IČ. Seznam hlídaných IČ je plně v kompetenci Uživatele.

5.9    Celkové množství hlídaných IČ je omezeno kapacitou tarifu, který si Klient zvolí a který má aktivní. Součet všech záznamů (IČ) vložených v Systému všemi Uživateli, kteří jsou součástí Klienta, nesmí přesáhnout počet, který má Klient v rámci svého tarifu k dispozici. Informaci o dostupné kapacitě počtu hlídaných IČ má každý uživatel k náhledu v sekci „Hlídací pes / Přidat IČ“

5.10    Pokud Klient zjistí, že mu jeho stávající tarif kapacitně nevyhovuje, je možno tarif změnit. Žádost o změnu tarifu může provést Správce po přihlášení do svého uživatelského účtu v sekci „Změna služby“. Podrobný popis změny tarifu je uveden v čl.10 těchto VOP.

6. Vyhledávání v dlužnících

6.1    Vyhledávání v dlužnících se provádí v sekci „Seznam dlužníků“ přes vyhledávací pole.

6.2    Zadáním IČ nebo názvu firmy ve vyhledávacím poli dojde k prohledání databáze ve všech hlídaných zdrojích. Uživateli je zobrazen výsledek vyhledávání.

6.3    Sekce „Seznam dlužníků“ je neomezeně k dispozici u všech tarifů typu Standard. 

6.4    U základního tarifu „START“ není sekce „Seznam dlužníků“ dostupná a vyhledávání v dlužnících není možné. Pokud má Klient zájem o vyhledávání v dlužnících, musí přejít na některý z tarifů Standard dle vlastního výběru. 

7. Zveřejnění dlužníků

7.1    Klient má prostřednictvím Správce právo vložit do systému Dlužníka / Dlužníky, u kterých eviduje pohledávku / pohledávky po termínu splatnosti. K této evidenci a následné správě slouží sekce „Editace dlužníků“.

7.2    Vložením a evidencí Dlužníka v Systému Klient vyslovuje svůj souhlas se zveřejněním záznamu v databázích:

 • V Systému ve vyhledávání v sekci „Seznam dlužníků“. Informace je tímto způsobem dostupná všem Uživatelům Systému, kteří mají aktivní některý z tarifů Standard
 • Všem Uživatelům Systému, kteří mají IČ Dlužníka vloženo v sekci „Hlídací pes“. Takový Uživatel je o dluhu informován službou hlídání kontaktů formou emailové zprávy.
 • StopStav – záznam je automaticky poskytován všem velkoobchodním partnerům, kteří využívají dceřinou službu StopStav, kterou vlastní Provozovatel a která je umístěna online na adrese www.stopstav.cz.
 • Partnerské databáze - záznam je automaticky poskytován smluvním partnerům Provozovatele a díky tomu může být dostupný i v partnerských databázích. Seznam smluvních partnerů:
 • CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (IČ: 26212242) 

7.3    Při vložení a editaci dluhu u Dlužníka se do Systému zadávají informace: IČ Dlužníka, celková částka po splatnosti (souhrnně jedna částka, nezadávají se jednotlivé částky po fakturách), datum splatnosti nejstarší faktury. V případě zájmu nebo potřeby je možno k dluhu připojit textovou poznámku.

7.4    V rámci zobrazování dluhu při vyhledávání se v sekci „Seznam dlužníků“ zobrazují informace: IČ a název dlužníka, částka dluhu, datum vložení dluhu, datum poslední editace (aktualizace) dluhu, datum splatnosti nejstarší pohledávky, textová poznámka (pokud byla věřitelem vložena), název věřitele a kontakt na věřitele.

7.5    Klient má prostřednictvím Správce povinnost držet data o svých Dlužnících aktuální a nejméně 1x za 10 dní provést aktualizaci svých Dlužníků v Systému. Aktualizací se rozumí vstup do sekce „Editace dlužníků“ po svém přihlášení a v případě změny stavu dluhu provedení úpravy podle aktuálního stavu.

7.6    V případě, že Správce do 10ti dní po poslední aktualizace neprovede novou aktualizaci, bude mu zaslán upozorňující email. Pokud na něj Správce nezareaguje a aktualizaci neprovede do 5ti dní, Systém mu zašle nové upozornění. Následně Systém upozorňuje Správce každé 3 dny. To platí až do okamžiku provedení aktualizace podle dle čl. 7.5 těchto VOP.

7.7    V případě, že se prokáže, že Klient / Správce neprováděl aktualizace v dohodnutých intervalech, v období od poslední aktualizace došlo ke změnám a díky neaktuálním informacím v Systému došlo k poškození Dlužníka, bere Klient na vědomí, je si plně vědom a vyslovuje souhlas s tím, že mu může být odepřen přístup do Systému bez nároku na finanční kompenzaci. Zároveň si je Klient vědom a vyslovuje souhlas s tím, že za takové jednání nese plnou právní zodpovědnost a s tím související zodpovědnost za škody (finanční i materiální), které Dlužníkovi i Provozovateli evidencí nepravdivých informací vznikly.

7.8    Klient prostřednictvím Správce bere na vědomí, že do systému NENÍ možno zadat Dlužníka, u kterého:

 • Eviduje pouze pohledávky ve lhůtě splatnosti.
 • Neeviduje žádnou pohledávku.
 • Není možno doložit oprávněnost a případnou vymahatelnost pohledávky, tzn. že chybí doklady prokazující, že pohledávka je skutečná (potvrzené doklady o převzetí zboží nebo služeb, směnka, předávací protokol, splátkové kalendáře, uznání dluhu, smlouvy aj.). 

7.9    Klient nese plnou právní odpovědnost za data a informace, která jeho jménem vložil / zveřejnil Správce v Systému.

7.10    Klient se prostřednictvím Správce zavazuje bezodkladně předložit Provozovateli na jeho žádost informace a dokumenty, kterými prokáže, že jím zadaný Dlužník je / byl do Systému zadán oprávněně. Taková informace slouží pouze pro prokázání dodržení podmínek těchto VOP a Provozovatel s ní může nakládat pouze pro svou kontrolní potřebu. Jakékoliv kopírování dokumentů nebo zveřejnění je ze strany Provozovatele zakázáno.

7.11    Provozovatel má právo provést kontrolu zadaných dat kdykoli po předchozím ohlášení. Jakékoliv zdržování, protahování nebo jiné chování Klienta / Správce za účelem protahování termínu kontroly nebo jejímu úplnému zamezení může mít za následek zrušení přístupu Klienta a všech jeho Uživatelů do Systému bez nároku Klienta na finanční kompenzaci.

7.12    Klient odpovídá Provozovateli za veškerou škodu, která Provozovateli vznikne v případě, že Správce:

 • Zadá do Systému Dlužníka, který vůči Klientovi nemá žádné závazky po splatnosti.
 • Nebude záznamy o svých Dlužnících aktualizovat tak, aby v každém okamžiku byly informace o zadaném dluhu aktuální a pravdivé.
 • Není schopen doložit oprávněnost pohledávky, kterou do Systému vložil.
 • Zadá jakákoliv nepravdivá, zavádějící nebo jinak zkreslená data.

7.13    Pokud se prokáže, že Klient prostřednictvím svého Správce vložil do Systému nepravdivé informace s cílem dlužníka poškodit, pošpinit jeho jméno, zamezit nebo znepříjemnit jeho provoz, bude Provozovatel postupovat následovně:

 • S Klientem bude s okamžitou platností ukončena spolupráce bez nároku Klienta na finanční kompenzaci.
 • Provozovatel má nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč + DPH ve výši aktuálně platné základní sazby.
 • Provozovatel může ve spolupráci s Dlužníkem podnikat právní kroky dle platné legislativy České republiky.

7.14    Pokud bude Dlužník z důvodů popsaných v bodech 7.12 a 7.13 nárokovat náhradu škody u soudu a tato náhrada mu bude pravomocným soudním rozhodnutím přiznána, pak:

 • Má Klient povinnost vůči Dlužníkovi uhradit přiznanou náhradu škody včetně všech příslušných nákladů na soudní řízení.
 • Má Klient povinnost vůči Provozovateli uhradit veškeré náklady spojené s procesem soudního řízení a navíc smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč + DPH ve výši aktuálně platné základní sazby.

7.15    Provozovatel je oprávněn při své činnosti využívat služeb a subdodávek dalších smluvních partnerů a má právo použít data, která Klient prostřednictvím Správce do Systému zadal, pro další ratingové, hodnotící a podnikatelské účely. Provozovatel může použít data Klienta jako hodnotící kritérium pro své výstupy zabývající se hodnocením a platební morálkou firem. Dále může Provozovatel poskytnout data Klienta smluvním obchodním partnerům za účelem zveřejnění informací v partnerských databázích. Za tímto účelem vyslovuje Klient Provozovateli svůj souhlas. Klient dává výslovný souhlas zejména s:

 • Využitím dat pro ratingové (hodnotící) výstupy.
 • Poskytnutím dat ostatním Klientům a Uživatelům systému HlidacFirem.cz a StopStav.cz.
 • Poskytnutím dat externí smluvní partnerské společnosti:
 • CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (IČ: 26212242) za účelem využití informací pro ratingové (hodnotící) účely a zařazení informace do své služby tvorby reportů o firmách. 

8. Reporty

8.1    Služba Reporty je dostupná všem Návštěvníkům i Uživatelům Systému. Pro využití služby Reporty není nutná registrace do Systému.

8.2    Návštěvník i Uživatel má právo prostřednictvím Systému nakoupit report obsahující informace o libovolné právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě (OSVČ), která má sídlo na území ČR, tzn. která je registrovaná u příslušných úřadů v České republice.

8.3    Systém nabízí možnost nákupu 2 typů reportů:

 • Malý report
 • Velký report (součástí Velkého reportu je také Diagram vazeb)

Rozdíly mezi jednotlivými typy reportů, jejich obsah a informace o Diagramu vazeb jsou k dispozici na stránkách HlidacFirem.cz v sekci „Reporty“.

8.4.    Postup nákupu reportu Návštěvníkem (= osobou bez registrace v Systému)

 • Nákup reportu je k dispozici na adrese www.hlidacfirem.cz
 • Návštěvník vyplní IČ firmy, u které má zájem získat informace formou nákupu reportu + zadá emailovou adresu. Na zadanou adresu bude na konci celého procesu zaslán objednaný report a faktura k provedenému nákupu.
 • Po potvrzení IČ a emailu si Návštěvník zvolí požadovaný typ reportu (malý / velký report + diagram vazeb)
 • Následně je Návštěvník přesměrován na platební bránu, kde uhradí cenu za objednaný report.
 • Po provedení platby je Návštěvníkovi na emailovou adresu uvedenou v prvotním kroku objednávky doručena 1) faktura za provedenou platbu a 2) objednaný report. V případě objednávky Velkého reportu je dodán také Diagram vazeb.
 • Reporty i Diagram vazeb jsou dodávány formou hypertextového odkazu, který je platný pouze po dobu 24 hodin od momentu jeho dodání! Pokud Návštěvník požaduje přístup k dodaným informacím po delší dobu, je nutno dokument dodaný hypertextovým odkazem stáhnout a uložit nebo vytisknout. Po uplynutí 24 hodin od dodání je doručený odkaz neplatný a přístup k nakoupenému dokumentu tak již online není možný. 

8.5.    Postup nákupu reportu Uživatelem (= osobou registrovanou v Systému:

 • Uživatel musí být přihlášen do svého účtu v Systému.
 • Nákup reportu je k dispozici po přihlášení v menu „Reporty“.
 • Uživatel vyplní IČ firmy, u které má zájem získat informace formou nákupu reportu + zadá emailovou adresu. Na zadanou adresu bude na konci celého procesu zaslán požadovaný report.
 • Po potvrzení IČ a emailu si Uživatel zvolí požadovaný typ reportu (malý / velký report + diagram vazeb)
 • Po vytvoření objednávky je Uživateli odečtena částka za objednaný report z jeho kreditu. 
 • V případě, že aktuální zůstatek výše kreditu nepokryje celou cenu objednaného kreditu, bude Uživatel přesměrován na platební bránu, kde bude vyzván k dobití svého kreditu. Po dobití bude částka objednaného reportu stržena z právě dobitého kreditu. V případě nutnosti dobití kreditu bude Uživateli na tuto transakci dodána faktura.
 • Po úspěšné úhradě ceny reportu z kreditu bude na emailovou adresu uvedenou v prvním kroku objednávky doručen objednaný report. V případě objednávky Velkého reportu je dodán také Diagram vazeb.
 • Reporty i Diagram vazeb jsou dodávány formou hypertextového odkazu, který je platný pouze po dobu 24 hodin od momentu jeho dodání! Pokud Návštěvník požaduje přístup k dodaným informacím po delší dobu, je nutno dokument dodaný hypertextovým odkazem stáhnout a uložit nebo vytisknout. Po uplynutí 24 hodin od dodání je doručený odkaz neplatný a přístup k nakoupenému dokumentu tak již online není možný. 

8.4    Službu Reporty zajišťuje provozovatel ve spolupráci se společností CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (IČ: 26212242). 

9. Affiliate program 

9.1    Uživatel má možnost doporučit registraci do Systému novému potenciálnímu Klientovi, který prozatím není Klientem Systému. Pokud se nový Klient zaregistruje do Systému na základě doporučení stávajícího Uživatele, náleží stávajícímu Klientovi provize z každé platby, kterou nový Klient Provozovateli zaplatí v rámci licenčních poplatků a ostatní služeb Systému. Provize je stávajícímu Klientovi přiznána za podmínek uvedených v aktuálně platném znění VOP.

9.2    Při registraci Klienta je automaticky vytvořen odkaz (link), ve kterém je zakódován jeho unikátní registrační klíč. Tento link je doručen emailem všem nově registrovaným Uživatelům ihned po registraci společně s přístupovým jménem a heslem do Systému. Registrační link je neměnný a Uživatel jej má kdykoliv k dispozici ve svém uživatelském účtu přímo v Systému. 

9.3    Affiliate program je vázán na Klienta, nikoliv na Uživatele. Tzn. že registrační link je vytvořen Klientovi a všichni jeho Uživatelé následně používají link Klienta. Všichni Uživatelé v rámci Klienta tak mají k dispozici stejný registrační link.

9.4    V případě, kdy Uživatel doporučí Systém možnému nového Klientovi, který o Systém projeví zájem, Uživatel předá nebo pošle novému Klientovi svůj registrační link. Potenciální nový Klient je po prokliku zaslaného odkazu automaticky přesměrován na registrační formulář. Pokud následně nový Klient provede registraci, Systém bude stávajícího Klienta, který novému Klientovi předal registrační link, evidovat jako doporučitele nového Klienta. Od tohoto momentu má stávající Klient (doporučitel) nárok na provizi z každé platby, kterou nový Klient Provozovateli zaplatí za služby Systému. 

9.5    Výše přiznávané provize pro doporučitele – stávajícího Klienta je 10%.

9.6    Stávající Klient má právo na přiznání provize ze všech plateb zaslaných novým Klientem od momentu registrace. Tzn. nejen za platby zaslané při registraci, ale také za platby zaslané v budoucnu za prodloužení licence, za změny ve využívaných tarifech nebo za nákup ostatních služeb (Reporty aj.)

9.7    Stávající Klient ztrácí právo na přiznání provize v případech:

 • Nový Klient, který je evidován pod stávajícím Klientem, požádá Provozovatele o změnu svého doporučitele.
 • Stávající Klient ukončil s Provozovatelem spolupráci.
 • Stávající Klient má v momentě provedení platby novým Klientem, který je evidován pod stávajícím Klientem, přerušený přístup do Systému z důvodu prodlení s úhradou licenčního poplatku.

9.8    Provize jsou Klientovi průběžně připisovány na virtuální účet, který je veden Provozovatelem Systému

9.9    Veškeré částky přiznané v rámci Affiliate programu jsou počítány z příchozích plateb bez DPH.

9.10    Stav výše virtuálního účtu sdělí Provozovatel Správci na jeho vyžádání

9.11    Veškeré výplaty provizí, které Klientovi náleží, jsou vypláceny na základě faktury, kterou Klient vystaví Provozovateli dle podmínek odst. 9.12 

9.12    Výplata provize stávajícímu Klientovi:

 • Provozovatel vytváří v pravidelných čtvrtletních intervalech vyúčtování stavu provizí, které následně předává Klientovi jako podklady pro fakturaci.
 • Vyúčtování stavu provizí je Provozovatel povinen Klientovi předat do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí (tzn. do 30.4. za 1Q, do 31.7. za 2Q, do 31.10 za 3Q a do 31.1. za 4Q).
 • Pokud výše provize ve vyúčtování nepřesahuje částku 200,- Kč bez DPH, má Provozovatel právo vyúčtování Klientovi zaslat později, po uplynutí dalšího nebo dalších čtvrtletí, jakmile bude částka vyúčtování vyšší než 200,- Kč bez DPH.
 • Podklady jsou Klientovi doručeny na email Správce.
 • Pokud je Klient neplátce DPH, je částka uvedená v zaslaném vyúčtování, konečná.
 • Pokud je Klient plátce DPH, je částka uvedená v zaslaném vyúčtování, brána jako částka bez DPH. Klient následně při fakturaci přičte k základu daně DPH ve výši zákonné základní sazby platné ke dni fakturace.
 • Fakturu musí Klient vystavit a doručit Provozovateli na adresu info@stopstav.cz NEJPOZDĚJI do konce následujícího měsíce po doručení vyúčtování – podkladů (tzn. do 28.2. pro podklady doručené v lednu, do 31.5. pro podklady doručené v dubnu, do 31.8. pro podklady doručené v červenci a do 31.11. pro podklady doručené v říjnu). Na faktury doručené později po uplynutí uvedených termínů nebude brán zřetel a nárok Klienta na vyplacení provize zaniká.
 • Faktura musí splňovat náležitosti:
 1.     Dodavatel: Název firmy (Klienta), adresa sídla, IČ, DIČ (pokud je přiděleno)
 2.     Odběratel: StopStav CZ s.r.o., Horní náměstí 3, 755 01  Vsetín, IČ:03022536, DIČ:CZ03022536
 3.     Datum vystavení faktury
 4.     Datum splatnosti faktury – 60 dní od data vystavení
 5.     Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) – shodné s datem vystavení (u plátců DPH)
 6.     Text: Provize Affiliate programu www.HlidacFirem.cz – 1 ks
 7.     Cena: částka dle zaslaného vyúčtování. U plátců DPH navýšená o základní sazbu DPH platnou v den vystavení faktury.

10. Tarify

10.1    Seznam a srovnání jednotlivých tarifů je k dispozici na stránkách HlidacFirem.cz v sekci „Přehled tarifů“.

10.2    Tarify se nazývají „Start“ (základní tarif) a „Standard XX“ (standardní plnohodnotné tarify), kde XX = číslo určuje kapacitu (limit), který má Klient k dispozici pro počet hlídaných záznamů v sekci „Hlídací pes“.

10.3    Tarif „Start“ umožňuje hlídání maximálně 10 firem (IČ) v sekci „Hlídací pes“ a umožňuje vklad svých Dlužníků (bez omezení). U tarifu „Start“ NENÍ dostupná sekce „Seznam dlužníků“, tzn. že není možno vyhledávat v Dlužnících. 

10.4    Tarify "Standard XX" jsou všechny plnohodnotné a liší se:

 • Kapacitou firem (IČ), kterou má Klient k dispozici v součtu pro všechny své Uživatele pro zadání hlídaných záznamů do sekce „Hlídací pes“.
 • Výší % bonusu, který Klient získává zpět na svůj Kreditový účet za nákupy Reportů svými Uživateli. 

10.5    Základní tarif „START“ je po registraci aktivován na dobu 6 měsíců (1/2 roku) ZDARMA. V průběhu jeho platnosti je možno kdykoliv požádat a přejít na tarif "Standard XX" dle vlastního výběru. Pokud Klient změnu neprovede, bude mu po uplynutí 6 měsíců (1/2 roku) účtován licenční poplatek za tarif "START" dle aktuálně platných podmínek.

10.6    Standardní tarify „Standard XX“ je možno aktivovat na dobu 1 měsíc nebo 1 rok (12 měsíců). Všechny s možností prodloužení nebo změny. Při aktivaci tarifu "Standard XX" na 1 rok (12 měsíců) je cena licenčního poplatku zvýhodněna slevou 20% oproti registraci a následné platbě 1x za měsíc.

10.7     Prodloužení platnosti stávajícího tarifu Systém hlídá automaticky. Před ukončením platnosti Systém zasílá Správci výzvu k úhradě a tím i k prodloužení stávajícího tarifu dle dříve nastavených podmínek. O prodloužení stávajícího tarifu může Uživatel požádat i dříve online v sekci „Prodloužení služby“, kterou má Správce přístupnou ve svém uživatelském účtu.

10.8    Pokud má Klient dostatečný zůstatek finančních prostředků na svém Kreditovém účtu, pak je úhrada částky za prodloužení platnosti stávajícího tarifu dle dříve nastavených podmínek možná také formou odečtení příslušné částky z tohoto Kreditového účtu.

10.9    O přechod mezi tarify může Uživatel požádat kdykoli. K tomu slouží sekce „Změna služby“, kterou má Správce přístupnou ve svém uživatelském účtu.

10.10    Nevyčerpaná část licenčního poplatku za dříve používaný tarif se v případě přechodu na jiný tarif Klientovi NEVRACÍ. Při přechodu na jiný tarif se postupuje následovně:

10.11.1 Klient přechází z nižšího tarifu na vyšší:

 • Přechod je umožněn ihned po uhrazení rozdílu licenčního poplatku. Klientovi je účtován rozdíl mezi cenou stávajícího tarifu, který využívá v okamžiku žádosti o změnu, a cenou nového (vyššího) tarifu, na který přechází.
 • Poté, co Klient / Správce požádá o změnu na vyšší tarif, je mu odeslána výzva k úhradě příslušné částky. Vyšší tarif je aktivován, jakmile bude platba připsána na účet Provozovatele.

10.11.2 Klient přechází z vyššího tarifu na nižší:

 • Klient může o takový přechod požádat kdykoli, ale platnost stávajícího (vyššího) tarifu, který využívá, bude aktivní až do uplynutí doby, po kterou byl vyšší tarif původně objednán a zaplacen. Po jeho vypršení bude následně aktivní již nižší tarif podle volby Klienta.
 • Klient může využívat vyšší tarif až do doby vypršení jeho původní platnosti. Před koncem platnosti je ale již odesílána výzva k platbě nižšího tarifu. Po provedení platby je následně tarif změněn na požadovanou nižší verzi.

11. Přístup do systému

11.1    Při registraci je vytvořen Klient a společně s ním je zřízen 1 uživatelský účet, který má automaticky nastaven status Správce. Tento jeden Správcovský účet je v rámci tarifu zdarma. Na email zadaný při registraci jsou Správci zaslány přihlašovací údaje pro přihlášení do Systému. 

11.2    Tarif zvolený při registraci je aktivní ihned po provedení registrace.  

11.3    V případě, že byl při registraci zvolen některý z běžných tarifů „Standard XX“, je tento tarif aktivní pouze následující 3 kalendářní dny od registrace. Ihned po registraci je na email Správce zaslána výzva k úhradě licenčního poplatku s uvedením potřebných údajů k provedení platby. Platba se provádí bankovním převodem. Po připsání částky na bankovní účet Provozovatele je Klientovi prodloužena platnost tarifu na požadovanou (zaplacenou) dobu. 

11.4    Pokud Klient nezaplatí cenu licenčního poplatku ve lhůtě 3 dní od registrace, Systém Klienta a jeho Správce deaktivuje a zamezí přístup do Systém. V případě, že Klient zaplatí cenu licenčního poplatku později, tzn. v době, kdy už byl deaktivován, bude po připsání částky na účet Provozovatele účet opět odblokován a Klient jej bude moci využívat v původně nastavené konfiguraci.

11.5    Správce má možnost vytvořit a spravovat v Systému více Uživatelů pod svým Klientem. Správu dalších Uživatelů provádí Správce v sekci „Přidání uživatele“, kterou má Správce přístupnou ve svém uživatelském účtu. Z technických důvodů Provozovatel doporučuje vytvářet nové uživatele až poté, co proběhl proces registrace a platby licenčního poplatku za nově registrovaného Klienta. Tzn. až poté, co je uhrazen licenční poplatek a v Systému je nastavena doba platnosti licence po zaplacení licenčního poplatku. Provozovatel apeluje na Správce, aby nevytvářel nové uživatele v průběhu prvních 3 dní od aktivace Klienta a aby počkal s tvorbou nových Uživatelů až na dobu po zaplacení a zaúčtování licenčního poplatku za zvolený tarif.  

11.6    Nově vytvořený Uživatel je po založení uživatelského účtu neaktivní. Jeho aktivace a odeslání přihlašovacích údajů do Systému probíhá až po zaplacení licenčního poplatku za nové Uživatele na účet Provozovatele. Platba se provádí bankovním převodem. Výzva k úhradě s uvedením potřebných údajů k provedení platby za nové uživatele je generována 1x denně, zpravidla v nočních hodinách a je zasílána na email Správce. Platební údaje jsou generovány souhrnně za všechny nové uživatele, které Správce vytvořil v předchozích 24 hodinách.

12. Licenční poplatek – cena

12.1    Licenční poplatek je částka (cena) za využívání služeb Systému v dohodnutém objemu služeb (dle zvoleného tarifu) po dobu dle vlastního výběru (1 měsíc nebo 1 rok). 

12.2    Aktuální výše licenčního poplatku je zveřejněna na webových stránkách HlidacFirem.cz v sekci „Přehled tarifů“.

12.3    Úhrada licenčního poplatku je prováděna odečtem ze zůstatku na kreditovém účtu Klienta nebo formou platby bankovním převodem na základě výzvy Provozovatele. Výzvy jsou zasílány emailem na adresu Správce:

 • ihned po registraci Klienta nebo
 • před uplynutím aktivovaného období nebo
 • ihned poté, co Správce požádá o změnu na vyšší tarif nebo
 • v následujících 24 hodinách v případě, kdy Správce vytvoří nové Uživatele 

12.4    Provozovatel je plátce DPH. Faktura – daňový doklad je Klientovi zaslána na emailovou adresu Správce bezodkladně a v co nejkratší možné době po připsání platby na bankovní účet Provozovatele. Faktury – daňové doklady jsou zasílány pouze elektronicky emailem.

12.5    Výše licenčního poplatku se řídí aktuálními podmínkami platnými:

 • Při registraci v den registrace 
 • Při prodloužení platnosti tarifu v den zaslání výzvy k platbě Provozovatelem
 • Při přechodu na jiný tarif v den zadání požadavku na změnu tarifu Klientem

13. Kreditový účet

13.1    Každému Klientovi je při registraci do Systému automaticky zřízen Kreditový účet. Dále jen „Kredit“.

13.2    Kredit je možno využít pro úhradu všech služeb, které jsou součástí systému.

13.3    Kredit je možno dobít v minimální částce 100,- Kč. Maximální výše dobíjeného kreditu není omezena. 

13.4    Jakmile zástupce Klienta dobije Kredit, bude na dobitou částku obratem vystavena a zaslána faktura. Pro účely fakturace je částka dobitého kreditu brána jako částka včetně aktuálně platné výše DPH. 

13.5    V průběhu aktivní spolupráce mezi Provozovatelem a Klientem je zůstatek Kreditu považován za „vratný depozit“. Na základě žádosti Správce je zůstatek Kreditu Klientovi kdykoliv bez zbytečného odkladu vrácen. Pro vrácení zůstatku Kreditu je potřeba splnit podmínky:

 • Zaslání písemné žádosti Správcem na email info@stopstav.cz s uvedením identifikačních údajů Klienta, částkou, kterou Správce požaduje vrátit (100% kreditu nebo jen její část) a číslo účtu, na který bude vrácený Kredit odeslán
 • Na základě žádosti dodá Provozovatel Správci opravný daňový doklad k požadované částce. Správce tento doklad musí Provozovateli potvrdit a dodat zpět.

Po splnění podmínek bude opravný daňový doklad proplacen Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dní formou bankovního převodu na účet uvedený Správcem v žádosti. 

13.6    Podmínky vrácení Kreditu na základě žádosti Správce jsou platné pouze v případě aktivní spolupráce mezi Provozovatelem a Klientem. Pokud dojde k ukončení spolupráce, jsou v platnosti podmínky popsané v těchto VOP čl.15 – Ukončení spolupráce.

14. Zrušení / přerušení přístupu do systému

14.1    Přístup do Systému bude Klientovi a všem jeho Uživatelům a Správcům odepřen:

 • Neuhrazením licenčního poplatku.
 • Pokud Klient v podání Správce neudržuje data, která do Systému zadal o svých Dlužnících, aktuální a v momentě, kdy se dluh změnil, neprovede aktualizaci svých dat.
 • Pokud Správce odmítne prokázat oprávněnost zadání Dlužníka do Systému.
 • Pokud se prokáže, že Uživatel do Systému zadal nepravdivá data.

14.2    V případě zrušení nebo přerušení přístupu Klienta do Systému jsou automaticky deaktivovány všechny záznamy, které Správce do Systému zadal a které jsou v momentě zrušení nebo přerušení přístupu aktuální.

15. Ukončení spolupráce

15.1    Klient může ukončit využívání služeb systému těmito způsoby:

 • Neuhrazením licenčního poplatku na další období (ignorování výzvy k úhradě). V takovém případě spolupráce končí dnem, kdy vyprší platnost stávající licence. V takovém případě Klient nemá nárok na vrácení nevyčerpaného zůstatku Kreditu.
 • Písemnou žádostí kdykoliv v průběhu platnosti licence. V takovém případě spolupráce končí ihned po doručení žádosti Provozovateli. Klient nemá nárok na vrácení nevyčerpaného zůstatku Kreditu ani přeplatku na již uhrazeném licenčním poplatku.

15.2    Provozovatel může ukončit poskytování služeb Klientovi výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet 1. dnem následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi Klientovi. V takovém případě má Klient nárok na vrácení nevyčerpaného zůstatku Kreditu a přeplatku na již uhrazeném licenčním poplatku.

15.3    V případě porušení povinností Klientem některým ze způsobu popsaným v čl. 3.2, čl.7.7, čl. 7.8, čl. 7.10, čl.7.11, čl. 7.12 může Provozovatel spolupráci ukončit okamžitě a bez výpovědní lhůty. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení nevyčerpaného zůstatku Kreditu, ani přeplatku na již uhrazeném licenčním poplatku.

15.4    Spolupráce je ihned ukončena zánikem Klienta nebo Provozovatele.

15.5    V případě, že Provozovatel změní znění těchto VOP a Klient s takovou změnou nebude souhlasit, může Klient od spolupráce odstoupit ke dni nabytí účinnosti nového znění VOP. O změně VOP Provozovatel informuje Klienta před nabytím účinnosti nového znění VOP a pokud s novým zněním VOP Klient nesouhlasí, musí to Provozovateli oznámit písemnou formou. V takovém případě se má za to, že Klient od spolupráce odstupuje dle tohoto bodu VOP. Klient na základě odstoupení od spolupráce dle tohoto bodu nemá nárok na vrácení nevyčerpaného zůstatku Kreditu, ani přeplatku na již uhrazeném licenčním poplatku.

16. GDPR

16.1    Problematiku GDPR v rámci služeb Systému upravuje samostatný dokument – prohlášení, které je dostupné na webové adrese HlidacFirem.cz v patičce stránky v sekci „Právní informace“ pod odkazem „Prohlášení o GDPR“. 

17. Řešení sporů v oblasti zveřejněných dat

17.1    Provozovatel vystupuje jako servisní organizace, která provozuje a spravuje Systém. Veškerá správa informací, které Systém obsahuje, jsou

 • v případě evidence dlužníka v kompetenci Správce, který vystupuje za Klienta nebo
 • v případě informací uvedených v Reportu v kompetenci společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (IČ: 26212242), která je jejich dodavatelem.

17.2    Provozovatel nenese odpovědnost za pravost informací, které Systém obsahuje. Veškeré spory ohledně pravosti zveřejněných dat jsou řešeny přímo mezi společností, která se zveřejněnými informacemi cítí být poškozená a Klientem (v případě dluhu zveřejněného v Systému) nebo společností CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ:26212242 (v případě rozporu informací uvedených v reportu). 

18. Řešení sporů v oblasti finančních transakcí

18.1    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

18.2    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

18.3     Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

19. Platnost VOP

19.1    Tyto VOP nabývají účinnosti dne 16.5.2022 a nahrazují předchozí znění VOP v plné výši.


Ve Vsetíně dne 11.05.2022

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.